ИЙЛДЭСТ

Ийлдэс агуулсан - Саяхан Болгарын мэргэжилтнүүд сүүний ийлдэст азот, фосфор, кали зэрэг бичил элементийн нян дэлгэрэнгүй... “ШУА” сэтгүүл.