ивээл өнгө
а. Амьтны бие хамгаалах зохилдлогоор хувирах өнгө; б. Хүн өөрийн зам мөрийг ивээдэг гэж үзэх өнгө