ИВЭЭНГҮЙ

Ивээх маягтай, ивээж буйн байдалтай: ивээнгүй харах (энэрэн туслах маягтай харах).