ИГ I

Дугуй тавагтай иш бүхий утас ээрэх гар ээрүүл: нэхмэлийн ээрүүл - Манай ээжид иг бий. Яриа., игийн дугуй (ээрүүлийн таваг), игийн иш (гар ээрүүлийн утас имэрч эрчлэх, ороох иш).

игийн дугуй ээрүүлийн таваг
игийн иш гар ээрүүлийн утас имэрч эрчлэх, ороох иш
Ижил үг:

ИГ II: