ИГТЛЭХ

Эмгэнэх, шаналах: сэтгэл игтлэх (сэтгэл зовох).