ИГ II:

иг маг хийх (а. Харилцан хэрэлдэх мэт аяг гаргах - Та нар юундаа иг маг хийгээд байгаа юм дэлгэрэнгүй... Яриа; б. Юманд шууд хариу өгөхгүй, ээрч гацах, алдаг оног дуугарах байдал гаргах - Иг маг хийсэн хачин хүн дээ. Яриа; в. Шуурхай, хөдөлгөөнтэй бус байдал гаргах - Иг маг хийлгүй элбэж хамжаад дуусга. Яриа).

Ижил үг:

ИГ I