ИВЭЭС

1. Жийрэглэн хавчуулах юм, ивэг: эрихний ивээс (эрихний бөөр шүргэлдэхээс хамгаалах цагариг тоног);


2. Юмны дор ивэх юм, ивүүр: авдрын ивээс (авдрын ивүүр), орны ивээс (орны ивүүр, орны дэр мод) - Араг шуудайтай дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

эрихний ивээс эрихний бөөр шүргэлдэхээс хамгаалах цагариг тоног
авдрын ивээс авдрын ивүүр
орны ивээс орны ивүүр, орны дэр мод