эрихний ивээс
эрихний бөөр шүргэлдэхээс хамгаалах цагариг тоног