ИВЭЭСЛЭХ

1. Ивээс хавчуулах, жийрэглэх;


2. Ивээс хийх.