үгийн язгуур
үгийн цэвэр үндэс буюу цааш утга бүхий хэсгээр задалж үл болох хэсэг