ИВЭЭЛТЭЙ

1. Өршөөл, энэрэл, тус дэмтэй;


2. Нийлэмж, зохистой - Ивээлтэй нөхдийн буянаар сайн явж ирлээ. Яриа.