ИВЭЭЛГЭХ

1. Ивээх үйлийг бусдаар хийлгэх: бусдад өөр хүнээр ач тус хүргүүлэх;


2. Бусдаар өөрт ач тус хүргүүлэх: ивээгдэх - Би ч танаар их ивээлгэж байна даа. Яриа.