залилан хийх
хуурамч аргаар бусдын юмыг шамших, мэхлэх явдал