ЗАЛИРХАГ

Заль мэх ихтэй: залирхаг хүн (заль мэх ихтэй хүн) - Тарган Нанзад угийн залирхаг хүн болохоор дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., залирхаг залуу (ов мэх ихтэй залуу).

залирхаг хүн заль мэх ихтэй хүн
залирхаг залуу ов мэх ихтэй залуу