ЗАЙЛУУЛАГЧ

Зайлуулж хөөгч: аянга зайлуулагч (аянга газардуулагч), нүгэл зайлуулагч (нүглийн дэлгэрэнгүй...

аянга зайлуулагч аянга газардуулагч
нүгэл зайлуулагч нүглийн нигуурыг үлдэн хөөгч