ЗАЙМРАА

1. Займрах үйлийн нэр;


2. Займрах зантай.