ЗАЙМУУЛАХ

1. Займан хөдөлгөх, займчуулан ганхуулах;


2. Барилдаанд хоёр дал мөрнөөс нь барин хоёр тийш ганхуулж байгаад гэнэт нэг тийш нь дарж тэнцвэр алдуулан унагах бөхийн нэг зүйл мэх: дэлгэрэнгүй... (ганхуулж байгаад угз татах) - Займуулж байгаад гишгэдэл алдуулан тонгоров. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.