ЗАЙМЧИХ

Байн байн займрах - Хүү нь харгана дээгүүр займчин алхаж, харанхуйн дунд бүртэлзсээр бараа тасрав.дэлгэрэнгүй...