ЗАЙРДАХ

1. Нүдэнд зайр гүйх;


2. Гол мөрний ус зайртай болох.