ЗАЙМЧУУЛАХ

Байн байн займруулан хөдөлгөх - Эв хавгүйхэн займчуулан -за за эжийд чинь одоохон хүргэж өгнө гэв. дэлгэрэнгүй...