ЗАЙМРАХ

1. Юмнаас зайлах бултах, ажилд залхуурах, хойргоших: зайлах займрах [хоршоо] (зайлж булзах, залхуурч дэлгэрэнгүй...


2. Биеэ сажих, гуйвах - Оюутан тэрхүү дууг чагнан займран зогссоноо орон дээрх дэр шүүрэн авав. Б.Бааст. дэлгэрэнгүй...
3. Шингэн юмны зайлагдах;
4. Сэтгэл санаа тогтворгүй болох: сэтгэл займрах (сэтгэл дэгэлзэх, доноголзох).

зайлах займрах зайлж булзах, залхуурч хойргоших
сэтгэл займрах сэтгэл дэгэлзэх, доноголзох