ЗАЙЛШГҮЙ

Заавал, гарцаагүй: зайлшгүй хэрэгтэй (гарцаагүй хэрэгтэй), зайлшгүй чухал дэлгэрэнгүй...

зайлшгүй хэрэгтэй гарцаагүй хэрэгтэй
зайлшгүй чухал шаардлагатай чухал