муу хүнтэй нөхөрлөхөөс зайлсхийх
муу хүнтэй нөхөрлөхөөс болгоомжлох