ЗАЙДУУ

1. Нэлээд зайтай, холхон: зайдуу газар (алсхан газар), зайдуу орших (холхон зайтай дэлгэрэнгүй...


2. Харилцаа ойр дотно биш, хол хөндий: зайдуу байх (хөндий байх), зайдуу явах (салгуу хол явах) - Ийм эмээл дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.

зайдуу газар алсхан газар
зайдуу орших холхон зайтай орших
зах зайдуу зах хязгаар
зайдуу байх хөндий байх
зайдуу явах салгуу хол явах