ЗАЙДУУЛАХ

Зайлуулан салгах: гэрээс нь зайдуулах (гэрээс нь холдуулах).