ЗАЙДУУХАН

Нэлээд зайдуу: зайдуухан буух (холхон буух), зайдуухан суух (цэрвүүхэн суух) - дэлгэрэнгүй...

зайдуухан буух холхон буух
зайдуухан суух цэрвүүхэн суух