ЗАЙДЛУУЛАХ

1. Морь, малыг зайдлан унуулах: зайдлуулаад явуулах (эмээл, тохошгүй унуулж явуулах);


2. Эмээлийн хойгуур унуулах, сундлуулах: зайдлуулдаггүй морь (эмээл, тохошгүйгээр мордуулдаггүй морь);
3. Хөндлөн юман дээр сундалдан унуулах, мордуулж суулгах: гуалин дээр зайдлуулах (гуалин дээр унуулж суулгах).

зайдлуулаад явуулах эмээл, тохошгүй унуулж явуулах
зайдлуулдаггүй морь эмээл, тохошгүйгээр мордуулдаггүй морь
гуалин дээр зайдлуулах гуалин дээр унуулж суулгах