ЗАЖУУ

Хашир: зажуу суух (хашир догь зан сурах) - Аяа хүний сэтгэлд түмэн бодол сууна, атар яваа сэтгэлд дэлгэрэнгүй... Д.Шагдарсүрэн. Хүлгийн үүрсэх дуун.