ЗАВШИМХАЙ

Завшихдаа сурамгай, завшихдаа чадамгай: завшимхай хүн (завшааныг үл андагч хүн).