ЗАВШЛАГА

1. Завших үйлийн нэр, завшаан;


2. Завшсан юм.