ЗАВШУУЛАХ

Бусдад хожигдох, бусдад эд хөрөнгөө алдах, завшигдах - Гамингуудад завшуулчихсан юм даа. дэлгэрэнгүй... бусдад завшуулах (бусдад ашиглагдах, бусдын идэш болох), хүнд завшуулах (хүнд завшигдах).

бусдад завшуулах бусдад ашиглагдах, бусдын идэш болох
хүнд завшуулах хүнд завшигдах