ЗАВЬЯА III
Малын хошногоос доош хонго руу орсон ховил.
Ижил үг:

ЗАВЬЯА I

ЗАВЬЯА II