ЗАГ II

1. Бэлгийн замаар дамжин халдварлах нэгэн зүйл арьс өнгөний өвчин;


2. Уг өвчний улмаас хүний бэлгэ эрхтнээс гарах идээр: заг хүйтэн (хүний бэлгэ эрхтнээс идээр гарах хүйтэн өвчин).

Ижил үг:

ЗАГ I

ЗАГ III

ЗАГ IV