хот хөдөөгийн заагийг арилгах
хот, хөдөөгийн хүн амын эдийн засаг, боловсрол соёлын түвшний ялгааг арилгах