ЗААГГҮЙДЭХ II

Зааг хашаагүйн улмаас зохисгүйдэх.

Ижил үг:

ЗААГГҮЙДЭХ I