хүнд хөнгөнөөр нь жиших
хүнд хөнгөнөөр нь зэрэгцүүлэх