адил төсөөтэйгөөр нь жиших
адил төсөөтэйгээр нь зэрэгцүүлэх