ЖИЙРГЭВЧЛЭХ II

Цамцаа өмсөх.

Ижил үг:

ЖИЙРГЭВЧЛЭХ I