ЖИЙРГЭМШИГТЭЙ

Эмээж айх сэтгэл, зүрхшээлтэй: нэг л жийргэмшигтэй (нэг л халгамаар, нэг л зүрхшээлтэй).