ЖИЙРГЭМШИХ

Айх, эмээх, бэмбэгнэх: ааваас жийргэмших (ааваас айн бэргэх), багшаас жийргэмших дэлгэрэнгүй...

ааваас жийргэмших ааваас айн бэргэх
багшаас жийргэмших багшаас эмээж байх