ЖИЙРГЭМШИГТ

Зэвүүцэм, жигшим, аймшигт, зүрхшээмээр, эмээмээр - Жийргэмшигт амьтнаа хангахад алагчлалгүй сэтгэлээр ашид тустай дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., жийргэмшигт юм (айн жигшмээр юм).