ЖИГНЭЛТ II

1. Юмны хүнд хөнгөнийг хэмжих үйлийн нэр: жигнэлт хийх (жингээр хэмжих);


2. Эргэцүүлэн дэнслэх бодол.

Ижил үг:

ЖИГНЭЛТ I