ЖИГТҮҮЛЭХ

Жигтэй болгох, жиг ургуулах - Зүгээр байсан юмыг чи л жигтүүллээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн