ЖИГҮҮ

Гучийн хүү, өөрөөс доош тавдугаар үеийн үр; шаант барих үр: жигүү бэр (жигүү хүүгийн эхнэр), жигүү охин (гучийн дэлгэрэнгүй...

жигүү бэр жигүү хүүгийн эхнэр
жигүү охин гучийн охин
жигүү хүргэн жигүү охины нөхөр
жигүү хүү гучийн хүү