ЖИАР :

жиар хийх (жиргэдэг шувуудын дуугарах); жиар жиар дуугарах (жив жив дуугарах), дэлгэрэнгүй...

жиар хийх жиргэдэг шувуудын дуугарах
жиар жиар дуугарах жив жив дуугарах
жиар жиар жиргэх жив жив жиргэх