ЖИ II

Үзүүр хавьд нь алман хадуур хавсарган хадсан байлдааны жад: жи жад (алман хадуур бүхий байлдааны дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖИ I: