ЖААТГАР

Жийтгар: жаатгар нүдтэй (жийтгар нүдтэй).