ЖААЛДУУЛАХ

Жижигдүүлэх, багадуулах: гутлаа жаалдуулах (гутлаа багадуулах).