ЖААТАЙХ

Жийтгар болох, жоотойх: нүд нь жаатайх (нүд нь жийхайх).