ЖААЛЦГААХ I

Жаа нийлүүлэн наадацгаах; олуул жаалах.

Ижил үг:

ЖААЛЦГААХ II